Obchodní podmínky pro prodávající

1. Základní ustanovení

1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně Přílohy č. 1: Stavy knih – tištěné knihy a Přílohy č. 2: Stavy knih – elektronické nosiče (dále také „tyto VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě komisionářské smlouvy uzavřené podle § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi komisionářem (dále jen „provozovatel“) a  komitentem (dále jen „prodávající“). Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí komisionářské smlouvy.
1.2.
Předmětem této smlouvy je nabízení jednotlivých použitých knih prodávajícího, které jsou uvedené v jednom elektronickém balíku, k prodeji provozovatelem prostřednictvím e-shopu provozovatele na webu eshop.burzaucebnic.cz, prodej těchto jednotlivých knih a úhrada výkupní ceny prodaných knih provozovatelem na účet prodávajícího za podmínek bodu 5. těchto VOP.
1.3.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provozovatel označí elektronický balík jako přijatý v uživatelském rozhraní na www.burzaucebnic.cz.
1.4.
Provozovatel nabízí knihy k prodeji na e-shopu za maximální výkupní cenu, uvedenou v uživatelském rozhraní, navýšenou o svou marži.
1.5.
Provozovatel nabízí knihy k prodeji na e-shopu po dobu minimálně 6 měsíců ode dne zpracování elektronického balíku (viz bod 4.3. věta první těchto VOP) s výjimkou případů uvedených v bodu 8.1. těchto VOP. Poté knihy provozovatel podle dohody buď prodávajícímu vrátí, nebo je přesune do výprodeje nebo do likvidace. Prodávající bere na vědomí, že v případě výprodeje nebo likvidace připadá veškerý výnos z prodeje provozovateli.

2. Definice pojmů

2.1.
Kniha je ve smyslu těchto VOP učebnice nebo literatura pro děti a mládež, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tištěnou knihu, nebo knihu na elektronickém nosiči. Kniha může, ale nemusí být označena přiděleným ISBN.
2.2.
Učebnice je tištěná slovní nebo obrázková učební pomůcka určená k výuce na základní, střední či vysoké škole, odborném učilišti, základní umělecké či jazykové škole, k výuce dospělých nebo k samostudiu, naučná (včetně slovníků a encyklopedií) nebo vědecká literatura. Učebnice je i učební pomůcka uvedená v předchozí větě, která je uložená na elektronickém nosiči (CD, DVD apod.), pokud se jedná o hlavní produkt nebo hlavní součást učebnice.
Za učebnici se považuje každá kniha, která svým obsahem nebo povahou odpovídá větě první nebo druhé tohoto bodu, a to bez ohledu na její označení (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, příručka učitele atd.).
2.3.
Literatura pro děti a mládež jsou tištěné knihy určené primárně pro děti a mládež do 19 let, a to bez ohledu na jejich žánr (romantika, fantasy atd.) nebo zpracování (např. komiks, leporelo atd.).
2.4.
Za knihu se pro účely těchto VOP nepovažuje zejména:
2.4.1.
libovolným způsobem pořízená kopie knihy, její scan nebo opis,
2.4.2.
kniha, která je označená jako neprodejná, s výjimkou knih, které jsou součástí kompletu, a lze je tedy nabídnout k prodeji jako komplet,
2.4.3.
časopis,
2.4.4.
audiokniha, pokud se nejedná o učebnici,
2.4.5.
beletrie, která není primárně určená pro děti a mládež (ani povinná školní četba, ani cizojazyčná literatura), pokud se nejedná o dvojjazyčnou knihu,
2.4.6.
kuchařka, která není primárně určená pro přípravu pokrmů dětmi nebo mládeží, s výjimkou učebnic určených pro příslušný studijní nebo učební obor nebo literatury zaměřené na zdraví, zahrnující recepty,
2.4.6.
kniha návodů, která není primárně určená pro děti a mládež,
2.4.7.
učební pomůcka na elektronickém nosiči, pokud je pouze vedlejší součástí fyzické učební pomůcky, nikoli hlavním produktem (např. CD s dalšími cvičeními, které je přiložené v jazykové učebnici).
2.4.8.
prodávajícím vytvořená učební pomůcka (výpisky apod.),
2.5.
Stav knihy je slovní popis stavu knihy, ve kterém je kniha doručena provozovateli. Provozovatel knihu nabídne k prodeji na svém e-shopu za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, jen pokud je možné doručené knize přiřadit jeden z níže uvedených stavů:
2.5.1.
nová z druhé ruky,
2.5.2.
jako nová,
2.5.3.
použitá,
2.5.4.
poškozená - pouze v případě učebnic.
Popis jednotlivých stavů knih viz příloha č. 1 a příloha č. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek.
2.6.
Prodávající je fyzická nebo právnická osoba, která zašle provozovateli zásilku knih, uvedených v jednom elektronickém balíku ve smyslu bodu 2.5. těchto VOP, za účelem jejich nabízení k prodeji provozovatelem prostřednictvím jeho e-shopu na webu eshop.burzaucebnic.cz a jejich prodeje. Pokud je prodávající fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahuje se na ni ochrana spotřebitele.
2.7.
Provozovatel je společnost Burza učebnic s.r.o., IČO 043 58 601, se sídlem K Botiči 1453/6, Praha 10, 10100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 246296.
2.8.
Elektronický balík je seznam knih vytvořený prodávajícím v uživatelském rozhraní na www.burzaucebnic.cz. V jednom elektronickém balíku může být 1 až 25 knih.

3. Doručení knih provozovateli

3.1.
Prodávající je povinen každou knihu, kterou chce nabídnout k prodeji, zaregistrovat v uživatelském rozhraní na webu www.burzaucebnic.cz do elektronického balíku.
3.2.
V uživatelském rozhraní dále prodávající uvede své jméno (nebo jména), příjmení, adresu, e-mailovou adresu, číslo účtu a číslo mobilního telefonu.
3.3.
Prodávající je povinen v elektronickém balíku u každé knihy uvést ISBN (pokud ho má kniha přidělené) a název knihy (pokud se automaticky nenastaví z databáze provozovatele na základě ISBN).
3.4.
Prodávající zadá v elektronickém balíku i stav knihy, a pokud je tato kniha již v databázi provozovatele, dozví se předběžný odhad maximální výkupní ceny knihy. Prodávající je oprávněn stanovit výkupní cenu nižší, než je maximální výkupní cena (viz dále body 4.4., 4.5. a 8.5. těchto VOP). Odhad maximální výkupní ceny knihy provádí provozovatel na základě průzkumu trhu, svých zkušeností z předchozího prodeje a poptávky na trhu.
3.5.
Prodávající vytiskne průvodní list ve formátu pdf, který je automaticky vytvořen v elektronickém balíku. Tento průvodní list přiloží k zásilce knih z jednoho elektronického balíku bez ohledu na způsob doručení prodávajícímu.
3.6.
Prodávající doručí knihy provozovateli na své náklady, a to buď osobně po předchozí domluvě na adresu K Botiči 1453/6, 101 00 Praha, nebo prostřednictvím Zásilkovny (www.zasilkovna.cz).
3.7.
Pokud prodávající doručuje provozovateli knihy prostřednictvím Zásilkovny, nesmí hmotnost jednotlivé zásilky překročit 10 kg. (U osobního doručení hmotnostní limit stanovený není.) Za překročení limitu uvedeného v tomto bodě prodávající uhradí provozovateli sankci ve výši 300 Kč.
3.8.
Prodávající může v jedné zásilce prostřednictvím Zásilkovny poslat knihy z více elektronických balíků, pokud jsou splněny podmínky bodu 3.7. těchto VOP a pokud knihy z jednotlivých elektronických balíků jednoznačně odliší.
3.9.
Pokud jsou knihy doručeny prostřednictvím Zásilkovny, provozovatel je oprávněn si z ceny prodaných knih odečíst poplatek za poštovné (viz bod 5. těchto VOP).

4. Nabízení knih k prodeji na e-shopu provozovatele

4.1.
Provozovatel zkontroluje každou doručenou knihu, posoudí stav, ve kterém je mu doručena, a rozhodne o zařazení knihy do příslušného stavu ve smyslu přílohy č. 1 nebo přílohy č. 2 těchto VOP. Provozovatel je oprávněn změnit stav knihy v elektronickém balíku podle skutečného stavu po doručení knihy nebo v případě, že prodávající uvedl jiný stav knihy, než jak je definováno v příloze č. 1 nebo v příloze č. 2 těchto VOP.
4.2.
Provozovatel je z nabídky k prodeji oprávněn vyřadit položky uvedené v bodu 8.1. těchto VOP.
4.3.
Jakmile provozovatel zkontroluje knihy z jednoho elektronického balíku, označí v uživatelském rozhraní na www.burzaucebnic.cz elektronický balík jako zpracovaný, a prodávajícímu se odešle automaticky generovaný potvrzující e-mail. Provozovatel bez zbytečného prodlení knihy zařadí do nabídky k prodeji na e-shopu (eshop.burzaucebnic.cz).
4.4.
Pokud je v nabídce k prodeji na e-shopu provozovatele více kusů stejné knihy stejného stavu (z jednoho nebo více elektronických balíků jednoho nebo více prodávajících), které nejsou zařazené ve výprodeji nebo v likvidaci, provozovatel zařadí do prodeje nejdříve tu, která má nastavenou nejnižší výkupní cenu. Pokud jsou u knih podle věty první stejné výkupní ceny, provozovatel prodá knihy v pořadí, v jakém byly elektronické balíky označené jako zpracované.
4.5.
Provozovatel má právo v případě hodného zvláštního zřetele pořadí prodeje knih ve smyslu bodu 4.4. těchto VOP změnit.

5. Výkupní cena knihy a poplatky

5.1.
Za každou prodanou knihu zašle provozovatel prodávajícímu výkupní cenu uvedenou v elektronickém balíku, sníženou o manipulační poplatek podle bodu 5.2. těchto VOP, a případně o poštovné podle bodu 5.3. těchto VOP.
5.2.
Z výkupní ceny každé knihy, kterou prodá, si provozovatel strhne manipulační poplatek ve výši 19 Kč s tím, že pokud je výkupní cena knihy nižší, pak ve výši výkupní ceny knihy.
5.3.
Pokud byla zásilka knih doručena provozovateli prostřednictvím Zásilkovny, provozovatel si strhne z výkupní ceny prodaných knih, snížené o manipulační poplatek podle bodu 5.2. těchto VOP, poštovné až do celkové výše 59 Kč za jednu zásilku o hmotnosti do 10 kg.
5.4.
Peněžní částku za všechny prodané knihy provozovatel pošle prodávajícímu na konci měsíce (zpravidla 25. dne) následujícího po měsíci, kdy se kniha prodala (např. za knihy prodané v lednu na konci února).
5.5.
V případě, že celková částka podle bodu 5.4. těchto VOP nedosáhne 100 Kč, provozovatel je oprávněn výplatu peněz odložit na měsíc, kdy celková částka za všechny prodané knihy dosáhne výše alespoň 100 Kč. Pokud se prodá poslední kniha z elektronického balíku nebo provozovatel přesune zbývající knihy z elektronického balíku do výprodeje nebo do likvidace, vyplatí zatím nevyplacenou částku za všechny prodané knihy z tohoto elektronického balíku v termínu podle bodu 5.4. těchto VOP bez ohledu na její výši.

6. Vyřazení knihy z nabídky k prodeji na e-shopu provozovatele

6.1.
Po 6 měsících od zpracování elektronického balíku je provozovatel oprávněn neprodané knihy vyřadit z nabídky k prodeji na e-shopu. V takovém případě e-mailem vyzve prodávajícího, aby se ve lhůtě 14 dnů vyjádřil, zda chce neprodané knihy vrátit.
6.2.
Pokud prodávající ve lhůtě uvedené v bodu 6.1. těchto VOP požádá o vrácení neprodaných knih, uhradí za každou neprodanou knihu provozovateli paušální náhradu nákladů za uskladnění knih a za manipulaci s nimi, který se vypočítá jako součet
6.2.1.
24 Kč za 6 měsíců uskladnění knihy a
6.2.2.
manipulačního poplatku ve smyslu bodu 5.2. těchto VOP.
6.3.
V případě, že si prodávající vracené knihy nevyzvedne osobně, uhradí provozovateli i poštovné ve výši 59 Kč za zásilku do 5 kg a 99 Kč za zásilku do 10 kg.
6.4.
Jakmile prodávající uhradí poplatek za všechny vracené knihy podle bodu 6.2. těchto VOP, a případně poštovné podle bodu 6.3. těchto VOP na účet provozovatele, provozovatel vracené knihy prodávajícímu vrátí buď osobně, nebo prostřednictvím Zásilkovny na pobočku Zásilkovny, kterou prodávající provozovateli sdělí.
6.5.
V případě, že se prodávající ve lhůtě uvedené v bodu 6.1. těchto VOP nevyjádří nebo provozovateli sdělí, že o neprodané knihy nemá zájem, je provozovatel oprávněn tyto knihy přesunout do výprodeje nebo zlikvidovat.

7. Vrácení knih ve zvláštních případech

7.1.
Podle tohoto článku je prodávající oprávněn a provozovatel povinen postupovat pouze v případě, že je to v těchto všeobecných obchodních podmínkách výslovně stanoveno, nebo v případě, že se tak provozovatel s prodávajícím dohodnou.
7.2.
Prodávající je oprávněn požádat o vrácení jedné nebo více knih (z jednoho nebo více elektronických balíků), jen pokud se jich ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve smyslu bodu 7.1. těchto VOP nebo dohoda ve smyslu bodu 7.1. těchto VOP týká. Do doby, než provozovatel zjistí obsah žádosti, mohou být knihy nabízeny k prodeji na e-shopu provozovatele.
7.3.
V případě podle bodu 7.2. věty první těchto všeobecných obchodních podmínek uhradí prodávající provozovateli za každou vracenou knihu
7.3.1.
1,75 Kč za každý započatý měsíc uskladnění knihy,
7.3.2.
manipulační poplatek ve smyslu bodu 5.2. těchto VOP,
7.3.3.
zbytkové poštovné ve smyslu bodu 7.4. těchto VOP a
7.3.4.
poštovné podle bodu 6.3. těchto VOP za každou zásilku vracených knih.
7.4.
Pokud byla zásilka knih původně doručena provozovateli prostřednictvím Zásilkovny, a prodávající požaduje vrácení tolika knih, že prodej zbývajících knih z elektronického balíku nepokryje poštovné ve smyslu bodu 5.3. těchto VOP, prodávající uhradí provozovateli původní poštovné nebo rozdíl mezi původním poštovným a zbytkovou cenou.
7.5.
Jakmile prodávající uhradí poplatky a poštovné za všechny vracené knihy podle bodu 7.3. těchto VOP na účet provozovatele, provozovatel vracené knihy prodávajícímu vrátí buď osobně, nebo prostřednictvím Zásilkovny na pobočku Zásilkovny, kterou prodávající provozovateli sdělí.

8. Práva a povinnosti provozovatele a prodávajícího

8.1.
Provozovatel je oprávněn zařadit kdykoli do výprodeje nebo do likvidace
8.1.1.
učebnici, která je ve stavu na odpis,
8.1.1.
literaturu pro děti a mládež, která je ve stavu poškozená nebo na odpis,
8.1.2.
tištěnou knihu nebo elektronický nosič, které nejsou učebnice nebo literatura pro děti a mládež ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek,
8.1.3.
knihu, kterou prodávající sice provozovateli doručil, ale nezaregistroval ji v elektronickém balíku,
8.1.4.
knihu, o které provozovatel na základě postupu ve smyslu bodu 3.4. věta třetí těchto VOP rozhodne, že je za stávajících podmínek neprodejná,
8.1.5.
knihu, která je v seznamu knih, které provozovatel neakceptuje k nabízení k prodeji ve smyslu bodu 8.4. těchto VOP,
8.1.6.
knihu, jejíž nabízení k prodeji provozovatel považuje za neetické, nemorální nebo nevhodné, nebo
8.1.7.
knihu, jejíž jiný výtisk ve stejném stavu je ve výprodeji nebo v likvidaci už zařazený.
8.2.
Prodávající bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn kdykoli
8.2.1.
kterékoli knize přiřadit jiný než původně stanovený stav nebo
8.2.2.
změnit maximální výkupní cenu knihy, a to i knihy, které už je nabízena k prodeji na e-shopu.
8.3.
Prodávající zjistí v elektronickém balíku aktuální informace o knihách nabízených k prodeji (např. aktuální výši výkupní ceny knihy, aktuální přiřazený stav knihy apod.).
8.4.
Provozovatel má právo kdykoli na webu www.burzaucebnic.cz vydat seznam knih, které přestává akceptovat k nabízení k prodeji, obsahující konkrétní knihy, ediční řady knih nebo obecný popis takových knih.
8.5.
Pokud prodávající sníží v elektronickém balíku výkupní cenu knihy, provozovatel není povinen snížit její prodejní cenu na e-shopu.
8.6.
Provozovatel a prodávající spolu komunikují e-mailem. E-mail se považuje za doručený dnem odeslání, pokud se e-mail nevrátí jako nedoručitelný. V případě, že má provozovatel nebo prodávající na e-mail zareagovat ve lhůtě kratší než 3 dny, považuje se za den doručení e-mailu první pracovní den následující po dni jeho odeslání.
8.7.
Prodávající odpovídá za to, že e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu uvedené ve webovém rozhraní www.burzaucebnic.cz jsou po celou dobu trvání smluvního vztahu plně funkční.
8.8.
Prodávající bere na vědomí, že provozovatel neodpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne proto, že prodávající neučiní veškeré možné kroky k tomu, aby mu e-maily od provozovatele mohly být doručeny (zejména nenastaví svoji e-mailovou schránku tak, aby e-maily provozovatele nepadaly do spamu nebo hromadné pošty anebo se nevracely provozovateli jako nedoručitelné, nekontroluje pravidelně poštu ve spamu nebo v hromadné poště, a v případě, že dojde ke změně e-mailové adresy prodávajícího, údaje ve webovém rozhraní nezmění nebo o změně neinformuje provozovatele).
8.9.
Provozovatel a prodávající mohou upravit ujednání komisionářské smlouvy v individuální smlouvě odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek; individuální smlouva má pak před těmito všeobecnými obchodními podmínkami přednost.
8.10.
Prodávající bere na vědomí, že
8.10.1.
provozovatel nezaručuje, že uživatelské rozhraní na www.burzaucebnic.cz a e-shop provozovatele na webu eshop.burzaucebnic.cz budou fungovat nepřetržitě a  bezchybně,
8.10.2.
provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může prodávajícímu vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti těchto webů, a
8.10.3.
provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu prodávajícího nebo osobních údajů prodávajícího třetí osobou, pokud prodávající sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožní k těmto údajům přístup.
8.11.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli ověřit platnost zadaného e-mailu a telefonního čísla prodávajícího prostřednictvím ověřovacího e-mailu nebo sms. V případě, že se zadaný e-mail nebo telefonní číslo ukážou jako nefunkční nebo provozovatel nebude schopný jejich prostřednictvím prodávajícího opakovaně kontaktovat, má provozovatel právo knihy z elektronického balíku přesunout do výprodeje nebo zlikvidovat.

9. Ukončení smluvního vztahu

9.1.
Smluvní vztah mezi provozovatelem a prodávajícím je ukončen dnem, kdy
9.1.1.
provozovatel prodá všechny knihy z elektronického balíku, který prodávající provozovateli doručil, a provozovatel prodávajícímu vyplatí částky za prodané knihy na jeho účet,
9.1.2.
provozovatel všechny knihy, které se neprodaly, vrátí prodávajícímu, zařadí je do výprodeje nebo zlikviduje nebo
9.1.3.
prodávající odstoupí od smlouvy podle bodu 9.2. těchto VOP.
9.2.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy provozovatel označí elektronický balík v uživatelském rozhraní na www.burzaucebnic.cz jako zpracovaný. V takovém případě se postupuje podle bodu 7. těchto VOP.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.
Prodávající prohlašuje, že knihy, které provozovateli doručil za účelem nabízení k prodeji na e-shopu, nepochází z trestné činnosti, a že je oprávněn s nimi podle těchto všeobecných obchodních podmínek nakládat.
10.2.
Pokud prodávající, který je mladší 18 let, doručí provozovateli zásilku knih, platí, že buď si přečetl tyto všeobecné obchodní podmínky, porozuměl jim a souhlasí s nimi, nebo že tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl jeho zákonný zástupce, který jim porozuměl a souhlasí s nimi.
10.3.
Všechny ceny uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách jsou uvedeny včetně zákonné DPH.
10.4.
Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto všeobecné obchodní podmínky změnit, zejména při změně legislativy, při technických změnách provozu e-shopu, z důvodů změny organizačních či obchodních procesů u provozovatele nebo z důvodů ekonomických (zejména inflace).
10.5.
Provozovatel v případě podle bodu 10.4. těchto VOP oznámí změnu těchto všeobecných obchodních podmínek prodávajícím elektronických balíků, vytvořených nejpozději den přede dnem nabytí účinnosti této změny VOP, které obsahují neobjednané nebo neprodané knihy, které nejsou zařazené do výprodeje nebo do likvidace, e-mailem alespoň 14 dní před její účinností. Informaci o změně těchto VOP zveřejní ve stejné lhůtě na webu www.burzaucebnic.cz a na svém facebookovém profilu.
10.6.
Pokud prodávající podle bodu 10.5. těchto VOP se změnou těchto všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, má právo do 14 dnů od doručení e-mailu o změně (vyvěšení oznámení na webu a na facebookovém profilu provozovatele) změnu všeobecných obchodních podmínek e-mailem odmítnout.
10.7.
Pokud vztah založený komisionářskou smlouvou ve smyslu bodu 1.1 těchto VOP obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak provozovatel a prodávající sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11. Přechodná ustanovení ke změně všeobecných obchodních podmínek ke dni 11. 5. 2023

11.1.
Toto znění všeobecných obchodních podmínek nabývá účinnosti ke dni 11. 5. 2023 a od tohoto dne je závazné v plném rozsahu pro všechny prodávající všech elektronických balíků vytvořených v den nabytí účinnosti tohoto znění VOP a později.
11.2.
Pro prodávající všech neobjednaných nebo neprodaných knih, které nejsou zařazené do výprodeje nebo do likvidace, ze všech elektronických balíků vytvořených nejpozději den přede dnem 11. 5. 2023, platí dosavadní znění těchto všeobecných obchodních podmínek.

Příloha č. 1: Stavy knih – tištěné knihy

Příloha č. 2: Stavy knih – elektronické nosiče

Kontakt | Obchodní podmínky | Facebook | Textbook icons created by Freepik - Flaticon
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace